Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Hjemmel for retningslinjene følger av gjeldende bygningsforskrifter for Kristiansand kommune, av Vedtekter for Briggveien borettslag og Ordensregler for Briggveien borettslag.

Generelle vilkår for alle påbygg / fasadeendringer.

1. Det må søkes om tillatelse på forhånd for alle endringer. Søknad til styret skal inneholde tilfredsstillende teknisk beskrivelse av utførelse. Søknad til Bygningskontrollen leveres styret som videresender med påtegning. Fullstendig kopi av søknad, godkjenning og fakturaer/pakksedler arkiveres hos styret.

2. Det må bygges ut etter enhetlig fasader/utseende. Byggetidspunktet kan variere for hver leilighet.

3. Alle arbeider må byggemeldes og utføres etter gjeldende forskrifter. Når andelseier er byggherre er han/hun ansvarlig for evt. brudd på forskrifter.

4. Arbeidet skal utføres håndverkmessig forsvarlig og av faglig kompetent firma. Ved egeninnsats kreves at fagmann tar det reelle faglige ansvaret.

5. Andelseier bærer alle utgifter ved oppføring.

6. Utført arbeid skal befares og godkjennes av styret sammen med sakkyndig person. Når andelseier er byggherre forplikter han/hun seg til å rette påtalte mangler for egen regning. Utbedring av mangler skal utføres så raskt som mulig og senest 1 mnd. etter påtale.

7. Borettslaget overtar vedlikeholdsansvaret på lik linje med øvrig bygningsmasse etter at arbeidet er fullført og skriftlig godkjent av styret. Inntil så skjer bærer andelseier også vedlikeholdsutgifter. Verandaer skal vedlikeholdes som øvrig bygningsmasse. Fellesutgifter skal justeres for å dekke fremtidige økte vedlikeholdsutgifter

Vilkår for påbygg av veranda.

Alle leiligheter i rekkene 7, 19, 21, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 og 71 kan påbygges veranda utfra 2. etasje innen disse rammer.

Alle leiligheter i 9, 23, 43, 73 og nederste leiligheter i 13, 15, 17, 37, 39 67 og 69 med opprinnelige verandaer kan utvide disse innen samme rammer.

Leiligheter i 2. etasje rekkene 3, 5, 11, 35, 41 og 45 kan ikke påbygge større verandaer av hensyn til lystilgangen i leilighetene i 1. etasje. Unntak kan gjøres dersom samtlige andelseiere i bygningen er enig om utvidelse og at utbyggingen utføres samtidig på samtlige verandaer i 2. etg.

* Veranda kan bygges så langt ut fra vegg som terrengform og hensyn til bruk av fellesarealer tillater, men ikke lenger enn 3 meter fra vegg. Ved veranda på forside må vertikale bærestolper ikke stå lenger fra vegg enn ytterpunkt av trapp.

Preaksepterte utforminger vil ligge til grunn for godkjenning av påbygg av veranda. Tegninger kan fåes ved henvendelse til styret.

Vilkår for oppsetting av levegg/skillevegg.

Preaksepterte utforminger vil ligge til grunn for godkjenning av levegg/skillevegg.

Tegninger kan fåes ved henvendelse til styret.

Vilkår for gjøre om bod uten vindu til rom med vindu.

Alle leiligheter i rekkene 3, 5, 11, 35 og 45 kan gjøre om bod uten vindu til rom med vindu.

Preaksepterte utforminger vil ligge til grunn for godkjenning.

Tegninger kan fåes ved henvendelse til styret.