Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Hjemmel for retningslinjene følger av ordensreglene § 2 og av gjeldende bygningsforskrifter for Kristiansand kommune. Ordensreglene § 2 krever styrets godkjenning før montering av antenner. Bygningsforskriftene tillater montering uten bygningsmyndighetenes tillatelse av parabolantenner på inntil 1 meter i diameter.

1. For fastmonterte parabolantenner på 60 cm i diameter eller mindre stilles kun krav til plassering og montering. For større parabolantenner og for motordrevne antenner må søker begrunne sine behov. Ved vesentlig behov som ikke dekkes over det faste kabelnettet kan tillatelse gis. Tillatelser kan gjøres tidsbegrenset.

2. Plassering må ikke virke skjemmende for bygningen og ikke være til sjenanse for naboer. Tegning/skisse som viser planlagt plassering skal følge søknaden. Nabovarsel skal gis før tillatelse kan gis.

3. Antennen må monteres ihht. gjeldende forskrifter og på fagmessig måte. Den må plasseres slik at den ikke fører til belastning eller annen skade på bygningen. Antennen må være forsvarlig fastgjort slik at den tåler sterk vind uten å skade bygningen. Kabler må føres gjennom vegg på en slik måte at det ikke ledes inn vann eller oppstår skade på bygning eller installasjoner Antennen må monteres slik at den kan fjernes uten å etterlate skader, skjemmende merker eller rester av festeanordning. Ved fjerning må alle hull tettes forsvarlig. Styret kan anvise plassering eller stille konkrete krav til montering.

4. Styret kan kreve flytting, endring i montering eller fjerning når bygningsmessige eller andre hensyn av felles interesse krever det.

5. Andelseier bærer alt ansvar og alle utgifter vedrørende montering, drift og demontering av antennen, bla for eventuelle skader som følge av feil montering. Antennen er ikke en del av bygningsmassen og omfattes ikke av borettslagets bygningsforsikring.

6. Brytes betingelsene vil tillatelsen bli trukket tilbake. Antennen kan da fjernes for andelseiers regning.